Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 68

Зміст

Далі

 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування V – VII категорій посад

 

Рівень соціально-економічного розвитку і успіх політичних перетворень в Україні значною мірою залежать від ефективної роботи органів державної влади всіх рівнів. У свою чергу, забезпечення ефективності державного управління нерозривно пов'язано з вирішенням проблеми компетентності та професіоналізму державних службовців. Тому організація ефективної системи професійного навчання держслужбовців розглядається як одне з першочергових завдань, без розв'язання якого неможливо піднести ефективність державного управління.

 

Зміст навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців (ПППК) спрямований на оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, політичних, правових, економічних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців. Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців є основною формою підвищення кваліфікації.

 

Мета навчання державних службовців V-VII категорій посад та посадових осіб місцевого самоврядування за ПППК полягає у тому, щоб:

 • надати і оновити знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі;
 • привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації державного службовця та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • сформувати у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

 

Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, методичних рекомендацій Головного управління державної служби України щодо розробки ПППК, програма побудована за модульним принципом. Вона містить три складові (загальну, функціональну і галузеву), кожна з яких, в свою чергу, має дві частини:

 • нормативну, обов'язкову для вивчення всіма слухачами у всіх навчальних закладах; зміст нормативної частини визначається Головним управлінням державної служби України;
 • варіативну (вибіркову), перелік навчальних модулів якої складається з навчальних модулів, що обираються Центром та замовниками навчання самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні.

 

Віднесення навчальних дисциплін (модулів) до нормативної частини в програмі здійснено на таких принципах:

 • заохочення у навчанні максимальної кількості слухачів. Коло навчальних модулів повинно забезпечувати набуття (оновлення, поглиблення) знань та формування (удосконалення, розвиток) вмінь, необхідних значною мірою всьому масиву державних службовців означених категорій, незалежно від спеціальності за здобутою освітою, досвіду попередньої (до вступу на державну службу) роботи, характеру роботи (сфери діяльності) на державній службі, віку, професійних та особистісних якостей;
 • оскільки навчання за професійною програмою та атестація державних службовців є одним з елементів (інструментів) державної кадрової політики у сфері державного управління, навчальні модулі нормативної частини програми повинні забезпечувати задоволення загальнодержавних інтересів у сфері удосконалення кадрів державної служби (рівень професійної кваліфікації, патріотизму, культури, гуманності, етики державного службовця тощо).

Загальна складова. Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а також корегуванні світоглядних засад державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов'язків і повноважень, які викладені в професійно-кваліфікаційній характеристиці.

 

Кожному держслужбовцю сьогодні необхідні також знання, уміння та навички для роботи в складних соціальних, економічних і політичних умовах сучасної України, які, попри унітарний устрій держави, мають ще й яскраво виражену регіональну специфіку (строкатість національного складу та історичних традицій, політичних уподобань населення, його належність до різних віросповідань та релігійних конфесій, різні рівні розвитку і стану продуктивних сил та інфраструктури районів тощо). Вочевидь, для однаково успішної реалізації управлінських функцій на всій території та в усіх сферах діяльності державні службовці мають володіти сучасними науковими системними знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних розпорядчих, консультативних та дорадчих дій.

 

Беручи до уваги вищезазначене, до нормативної частини загальної складової програми включено такі навчальні модулі:

ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні;

ЗН-2. Територіальна організація виконавчої влади та місцеве самоврядування в Україні;

ЗН-3. Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем;

ЗН-4. Державне управління і державна служба;

ЗН-5. Правове забезпечення державного управління і державної служби;

ЗН-6. Правове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;

ЗН-7. Державне управління економікою.

ЗН-8. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

 

 

Функціональна складова. Положенням про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців визначено, що опанування функціональної складової професійної програми повинно допомогти державному службовцеві у розв'язанні питань, що визначаються його посадовими обов'язками та узагальненими професійними завданнями, тобто має здійснюватись через набуття додаткових знань і умінь, що відповідають вимогам до його професійного рівня На відміну від загальної складової, цикл дисциплін, що мають увійти до функціональної складової, повинен сприяти опануванню таких навчальних тем, які дозволять державному службовцю розв'язувати поставлені перед ним завдання, тобто безпосередньо виконувати управлінські та/або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в його посадових інструкціях.

 

Аналіз кадрового забезпечення органів виконавчої влади і самоврядування засвідчує, що державні службовці V-VII категорій майже однаково часто обіймають посади як керівників низової ланки, так і основних виконавців, які працюють на посадах спеціалістів. Ця особливість врахована в програмі шляхом закладення до неї відповідного дуалізму при визначенні змісту нормативної частини функціональної складової. Керівникам, насамперед, необхідно вивчити та навчитися застосовувати основні положення науки про управління персоналом, психології (в т.ч. конфліктології) та педагогіки, Public Relations, а виконавцям - питання організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, у тому числі з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.

 

Хоча не можна провести чіткої межі між змістом загальної та функціональної складових ПППК (певне взаємопроникнення на рівні навчальних розділів і тем неминуче), одним з формальних критеріїв віднесення конкретного навчального модуля до функціональної складової у програмі полягає в тому, що основною метою навчання за функціональною складовою є, в першу чергу, оволодіння технологією:

 • адміністративно-управлінської роботи (методами розробки, прийняття, оптимізації та контролю управлінських рішень, управління персоналом, належне забезпечення комунікативної функції, в тому числі зв'язків з громадськістю);
 • адміністративно-виконавської роботи (організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо).

 

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, з допомогою яких слід навчити слухачів методів практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самоудосконаленні. Це мають бути наступні модулі:

 • ФН-1. Соціальні та психологічні аспекти державного управління;
 • ФН-2 Управління персоналом: особливості застосування принципів менеджменту на державній службі;
 • ФВ-2 Управління конфліктами в колективі;
 • ФВ-3 Комунікативне ділове спілкування.

 

Галузева складова програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

 

За основу визначення переліку і змісту навчальних модулів нормативної частини ПППК були взяті розроблені Міністерством праці та соціального захисту населення України і Головдержслужбою України професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців (ПКХ). Результат аналізу розділів "завдання, обов'язки та повноваження", "має право" та "повинен знати" після цілеспрямованої систематизації був використаний для розробки змісту підвищення кваліфікації

 

Зміст

Далі