Для реалізації Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.05.2015 № 571/1435 18 червня 2018 року на базі Центру розпочалося навчання спеціалізованого короткострокового  курсу «Діловодство та українське ділове мовлення».

P80618-102309

Тематика практичних і лекційних занять, репрезентованих у програмі, відповідає меті Концепції у тій її частині, де йдеться про «розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, підвищення національної свідомості та патріотизму у жителів міста, дотримання норм законодавства України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та ведення ділової документації». Зміст програми спецкурсу покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті раніше, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.

Вивчення спецкурсу покликане підвищити рівень загальномовної підготовки, грамотності, комунікативної компетентності державного службовця; практично оволодіти основами офіційно-ділового стилю української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні; сформувати уміння і навички складання, написання та оформлення службових листів, організаційної та розпорядчої документації.