Проведено спеціалізований короткостроковий навчальний курс «Діловодство та українське ділове мовлення» для новопризначених державних службовців

 

 PC130554 PC130546

 

Слухачі взяли участь у практичних заняттях:

 • Сучасна українська літературна мова, основні етапи її розвитку. Законодавче забезпечення функціонування української мови. Закономірності наголошування слів;
 • Орфоепічні норми української мови. Основні закони милозвучності сучасної української літературної мови. Позиційні чергування (у – в, і – й, з – із – зі, би – б, же – ж). Спрощення у групах приголосних;
 • Орфоепічні норми української мови. Особливості чергування звуків української мови. Особливості чергування звуків української мови. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий), ств(о). Подвоєння та подовження приголосних;
 • Лексичні та стилістичні особливості усного ділового мовлення;
 • Правопис префіксів. Складні випадки вживання м’якого знаку. Особливості вживання апострофа. Особливості написання слів іншомовного походження;
 • Правопис складних іменників. Правопис складних прикметників. Правопис складних та складноскорочених слів;
 • Вимоги до оформлення та друкування документів;
 • Особливості вживання власних назв. Вживання великої літери. Правопис власних назв;
 • Рід іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому та давальному відмінках. Використання кличного відмінка у діловому мовленні;
 • Правопис та відмінювання українських прізвищ, імен, по батькові в ділових паперах. Правопис та переклад іншомовних прізвищ;
 • Специфіка творення ступенів порівняння прикметників. Творення присвійних прикметників. Правопис суфіксів -ов, -ев, -єв у прикметниках. Правопис суфіксів -ичн, -ічн, -їчн у прикметниках;
 • Особливості відмінювання кількісних числівників. Узгодження числівників з іменниками. Позначення часу;
 • Складні випадки дієвідмінювання дієслів. Уживання дієприкметників та дієприслівників у діловому мовленні. Використання безособових форм дієслова;
 • Синтаксичні норми ділового мовлення. Мовні кліше та штампи. Особливості використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів. Розділові знаки у простому ускладненому реченні;
 • Розділові знаки у складному реченні. Розділові знаки при прямій мови. Цитата як різновид прямої мови;
 • Мовно-стильові особливості текстів службових документів;
 • Організація документаційного забезпечення діловодства в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» на базі системи електронного документообігу АСКОД;
 • Підготовка проекту листа в установі. Погодження (візування) шляхом накладення електронно-цифрового підпису в системі АСКОД;
 • Літературне редагування тексту проекту листа. Вимоги до формування необхідного пакету документів для передавання на підпис керівництву проекту листа. Опрацювання документа після підпису.