Управління персоналом: особливості застосування принципів менеджменту на державній службі

 

1.Ціль кадрової роботи

– формування нової людини, яка має високу відповідальність за доручену справу, сучасне економічне мислення, високу кваліфікацію, розвинуте почуття власної гідності.

 
2.Управління персоналом

- самостійна галузь менеджменту, головною метою якої є підвищення виробничої, творчої віддачі та активності персоналу; орієнтація на скорочення частки та кількості виробничих та управлінських працівників; вироблення та реалізація політики підбору та розміщення персоналу; вироблення правил прийому та звільнення персоналу; вирішення питань, пов'язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації персоналу.

 
3.Управління персоналом

– процес планування, організації, керівництва, мотивації та контролю діяльності працівників, який забезпечує досягнення визначених цілей. Функція планування визначає що, коли та ким буде виконано; у функцію організації входить створення умов для виконання плану, яке включає підбір та розстановка кадрів; функція керівництва полягає в спрямованому впливі на працівників з ціллю виконання означених планів; функція мотивації включає регулювання стимулів до праці; функція контролю полягає в порівнянні фактичних результатів роботи із запланованими.

 
4.Управління кадрами

- процес планування, підбору, підготовки, оцінки та неперервної освіти кадрів, спрямований на раціональне їх використання, підвищення ефективності виробництва і, в кінцевому результаті, на поліпшення якості життя .

 
5.Стратегія

– детальна всебічна комплексна програма, спрямована на забезпечення реалізації призначення (місії) корпоративної системи і досягнення її цілей.

 
6.Самооцінка

– оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей та місця серед інших людей.

 
7.Планування

– це процес формування місії та цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення та отримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення ефективної роботи організації у майбутньому.

 
8.Оперативна гнучкість

– мінімально необхідна кількість зв’язків між органами управління.

 
9.Мотивація

– процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей організації.

 
10.Мотив

– внутрішня спонукальна сила, яка примушує людину діяти для досягнення мети. Стимулом може бути моральна винагорода, але найчастіше - матеріальна.

 
11.Менеджмент персоналу

- це процес вирішення завдань організації шляхом прийому, збереження, звільнення, вдосконалення та належного використання людських ресурсів.

 
12.Менеджмент кадровий

- система організації управління персоналом; виконує функцію управління з координації (узгодження) дій в області кадрової роботи. Ядром м.к. є менеджери по кадрах – керівні робітники служб кадрів, підготовки кадрів, соціального розвитку, організації праці різного рівня управління. М.к. – це сукупність принципів, методів, засобів та форм управління персоналом, які розробляються та використовуються з ціллю підвищення ефективності кадрової роботи.

 
13.Менеджмент

– управління виробництвом на базі використання сучасних методів, форм, принципів і структур управління для досягнення визначених цілей ( підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку тощо).

 
14.Менеджер

– професійний керівник; спеціаліст з управління виробництвом, який володіє виконавчою владою та не є власником компанії.

 
15.Менеджер

– професійний керівник; спеціаліст з управління виробництвом, який володіє виконавчою владою та не є власником компанії.

 
16.Картина світу

– власна картина світу. Базується на “внутрішніх “картинах світу”, які формуються за допомогою мови та сенсорних репрезентативних систем як результат нашого повсякденного досвіду. Саме ці “нейролінгвістичні” карти в значнішій мірі, ніж сама дійсність, визначають те, як ми реагуємо на оточуючий світ, який зміст надаємо нашій поведінці та досвіду.

 
17.Емпатія

- (від греч. empatheia - сопереживание) - розуміння емоційного стану, проникнення в переживання іншої людини.

 
18.Емпатія

- (від греч. empatheia - сопереживание) - розуміння емоційного стану, проникнення в переживання іншої людини.

 
19.Делегування

- передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання.

 
20.Вербальний (від лат. verbalis - словесний)

- термін, який використовується у психології з ціллю означення форм знакового матеріалу, а також процесів оперування з цим матеріалом.